Empresa

Fa 20 anys, Urbe va ser precursora del servei de manteniment de mobiliari urbà i jocs infantils a Espanya. Des de llavors, hem continuat creixent i evolucionant, per mantenir el nostre compromís de màxima qualitat i implicació, adaptant-nos a les necessitats de cada client/a i innovant i esdevenint cada cop més respectuosos amb el medi ambient.

Política Empresa:

Urbe-SBD, S.L. declara el seu compromís a l’establiment i desenvolupament de polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, sense discriminar directa o indirectament per raó de gènere, així com l’impuls i foment de mesures per aconseguir una igualtat real en el cim de la nostra organització, establint la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la nostra Política Corporativa i de Recursos Humans, d’acord amb la definició de dit principi que estableix la Llei 17/2015 de 21 de Juliol d’Igualtat efectiva entre dones i homes.

El personal es el nostre principal actiu, el nostre compromís a la participació i consulta dels treballadors i dels representats dels treballadors, la Formació, Motivació i Diàleg, seran la base del nostre èxit, així com la prevenció de la contaminació i dels danys i perjudicis de la salut, tot aquest desenvolupament dins d’un marc d’Igualtat de Gènere.

El Nostre Objectiu principal es estar al Servei dels Clients durant tot el període de temps establert en el contracte, oferint al Client un Servei de Qualitat de Garanties, desenvolupant les accions necessàries per aconseguir els nivells adequats de Qualitat, Cost i Termini d’entrega, tenint en compte sempre el compliment dels requisits legals i reglamentaris i requisits legals que l’organització subscrigui. 

Treballem per aconseguir arribar als nivells de Millora Continua i Innovació a l’àmbit de la Qualitat, del Medi Ambient, de la Igualtat de Gènere i de la Gestió de la SST i el seu exercici, potenciant la formació, participació i formació de l’Equip Humà, per aconseguir alts nivells d’especialització per aconseguir abastar en tot moment amb les necessitats i Satisfacció dels Clients.

La Integració dels requisits amb les diferents àrees de negoci, a partir de la identificació dels factors interns i externs que afecten a la organització, la identificació dels processos, el coneixement profund de les expectatives i requisits de les parts interessades i l’anàlisi de riscs són la base per assegurar el compliment d’aquestes expectatives i promoure l’augment de la satisfacció d les parts interessades.

Comptem amb les següents certificacions:

ISO 9001:2015 Sistemes de gestió de qualitat.
ISO 14001:2015 Sistema de gestió mediambiental.
ISO 45001:2018 Sistema de gestió de la salut i seguretat del treball
UNE-EN-1176-7:2021Manteniment de les àrees de joc infantils
UNE-EN-16630:2021Manteniment de les àrees d'equipos esportius d'entrenament
Implantació Pla d’Igualtat en el marc de la Llei 3/2007 de 22 de març.

Formem part de les següents associacions:

APEVEC Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya.

AEPJP Associació Espanyola de Parcs i Jardins Públics.

Inscrita com a empresa Consultora i de Serveis en el Registre Oficial de Contratistes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

Formem part del Comité Tècnic d'AENOR referent a les normes UNE EN1176 i UNE EN1177 i la Certificació de Medi Ambient.

Col·laborem amb associacions i ONG:

Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, Fundación Vicente Ferrer, Greenpeace, Intermón Oxfam, Fundación Anesvad, Progat, Societat Protectora d’Animals, Centre d’Esports Sabadell.

caCatalà